Archive for Tháng Chín 29th, 2011

Một nửa vầng trăng

Thứ Năm, Tháng Chín 29th, 2011

Hỡi người quân tử đàng đông!

Cớ sao, vớt bóng dưới dòng sông sâu?

Trăng vàng tỏa khắp năm châu

Anh ôm một nửa, biết đâu em tìm.

Tìm anh như gió tìm chim

Đưa tay bắt gió, nghe tim rụng rời

Bao giờ nửa nguyệt ghé chơi?

còn đây một nửa, em mời bóng xe.