3

 

 

Bạn có thể liên lạc với Hoàng Trúc qua e-mail này: Eve@lehoangtruc.com

 

Muốn biết thêm chi tiết về sách của Lê Hoàng Trúc hoặc nhà xuất bản New Danang Press, xin liên lạc bằng e-mail này: Adam@lehoangtruc.com

 

"Hương Lúa Vàng" có thể mua được qua Amazon.com

 

"Bông Cỏ May" có thể mua được qua Amazon.com

 

"Thơ Tình - Mộng Tím" có thể mua được qua Amazon.com

 

"Trúc Sương" có thể mua được qua Amazon.com

 

 

 

 

 

 

Original poetry Copyright © 2010-2017 by Truc Hoang Le. All rights reserved.

Website designed and maintained by New Danang Press.

NDP logo

Webmaster e-mail: Adam@lehoangtruc.com