thú tiêu sầu

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Sáu 29, 2011

bên suối buông cần cá cắn câu

nước chảy đưa chân mép cỏ rầu

tận đáy trong veo mây tạc phụng

bên ngàn tiếng lá động lao xao

qua ngày mồi cạn câu chưa nhấp

lấy cảnh làm vui lúc vắng nhau

ai bảo đêm tiền mua vạn vật

bao nhiêu trả đặng thú tiêu sầu.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ đời, Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply