Hết duyên cửa phật

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 25, 2010

Đường tu đứt đoạn giữa chiều xuân

Thầy mẹ nhà em hẳn rất mừng

Hai chục xuân rồi may còn thể

Thêm vài xuân nữa chắc thôi đừng.

Cơ duyên đêm vắng bà nguyệt đẩy

Thỏ thẻ qua hình nhớ kẻ dưng

Cúi lạy di- đà con sắm hối

Từ nay để tóc nghiệp tu dừng.


Last modified on Tháng Mười Hai 5, 2010

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply