Đêm hồng lạc

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 23, 2010

Một đáy toan toan bể lộn trời

Muốn hụp, muốn trồi chẳn dễ chơi

Trống canh đổ tới hồi chiêu mộ

Hậu tống quân binh kịp tất thời.

Tiên phong phất cờ hồng sinh tử

Hai bên hò hét nước phủ tời

Một mất, một còn trên biển vắng

Hừng đông quân tướng rụng tơi bời.


Last modified on Tháng Mười Một 25, 2010

Categories: Thơ vui
2 Comments »

« | Home | »

2 Responses to “Đêm hồng lạc”

 1. Nguyên Phan Says:

  Một đáy toan toan bể của trời
  Hụp xuống trồi lên dễ như chơi
  Trống canh có đổ ba hồi nữa
  Dư sức qua cầu chiếm thượng phong
  Kèn xung trận giáo thương thúc ngựa
  Gậy hành tôn phải cắm chặt vào
  Đất phải chiếm núi cao phải ngự
  Hừng đông về đáy bể tan hoang

 2. Hoàng Trúc Says:

  tặng nguyên phan
  Hoàng Trúc Nguyên Phan nào biết nhau
  Vui trên trang web mấy lời chào
  Người bắc, kẻ nam chưa giáp mặt
  họa thơ ghép chữ thuận tâm đầu.
  Tri kỷ hồn thơ là khó kiếm
  Trời cao đất rộng mặc thế nào
  vẽ rồng múa rắn vui cùng đến
  Hỏi gió kiếp này có gặp nhau?

Leave a Reply