Archive for Tháng Mười 23rd, 2010

Đêm hồng lạc

Thứ Bảy, Tháng Mười 23rd, 2010

Một đáy toan toan bể lộn trời

Muốn hụp, muốn trồi chẳn dễ chơi

Trống canh đổ tới hồi chiêu mộ

Hậu tống quân binh kịp tất thời.

Tiên phong phất cờ hồng sinh tử

Hai bên hò hét nước phủ tời

Một mất, một còn trên biển vắng

Hừng đông quân tướng rụng tơi bời.