Môn đăng hộ đối

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 18, 2010

Đưa tay anh vút cọng ngò,

Nghe mùi hương nặng hỏi ngò ai gieo?

Bên vườn có tiếng quạ kêu!

Ngó ông trưởng đấy chớ rều mà hư.

Đến mùa cúng tổ còn dư,

Mới đem lên tỉnh để trừ thuế quan.

Thằng nào dám xỏ chân ngang

Dấu ngò dẫm lại thì mang tội trời.

Quan trên phán xuống một lời

Đầu lìa khỏi cổ hết đời nhởn nhơ.

Ngò kia đã có chủ chờ,

Đừng vào vườn hổ, chết khờ vì hương.


Last modified on Tháng Tư 6, 2011

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply