Không thích tu chùa một cột

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 22, 2010

Chùa anh một cột em không tu

Sợ rằng cột bé gãy đêm thu

Lốc cốc tìm nơi đình rộng lớn

Lạy mãi kinh thư dại hóa gù.

Có ai về nhắn thầy đúc cột?

Nợ trần chưa dứt dùi mõ đu

Cột nó, chùa xưa còn hay gãy?

Mõ cũ bên đời vẫn reo thu.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ vui
No Comments »

Home | »

Leave a Reply