Cấm đậu thuyền hồ Ba Bể

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 25, 2010

******

Bởi miệng thế gian có ai ưa

Một ít sít nhiều nắng nói mưa.

Thênh thang gió lộng hồ Ba Bể,

Ai bảo thuyền tôi chớ neo vừa.

Đứng trưa đổ tạm dăm ba phút,

Sâu thì có đấy từ khi xưa!

Rộng hẹp còn tùy theo năm tháng

Chỗ lồi chỗ lõm bởi trời mưa.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply