Xuân Nhật

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 27, 2013

Xuân nhật

Vũ tùng thiên giáng

Thông thủy hà giang

Xuân phong lưu ngữ

Cảm chi hoài gia

Ca đãi minh nguyệt

Khúc tận vong tình

Xử nhược đại mộng

Vi hồ kỳ sinh ?….

Bài dịch:Ngày Xuân

Mưa từ trời xuống

Nước đổ vào sông

Gió xuân vẳng tiếng

Thấy cảnh nhớ nhà

Đành ca đợi nguyệt

Lời hết quên tình

Đời tựa mộng lớn

Sao phải nhọc mình?….

Last modified on Tháng Một 27, 2013

Categories: Chưa được phân loại
4 Comments »

« | Home | »

4 Responses to “Xuân Nhật”

 1. Nevaeh Says:

  Bom dia Toninho! Passando pra dizer que estou aqui trabalhando e acnnapmhaodo o seu programa. Um forte abraço a você, a toda a equipe da Liberdade e aos ouvintes. Peço que coloque meu nome na oração da madrugada. Abraços a todos!

 2. http://www.nikestoreshoesjapan.com/ Says:

  I hear ya!! And have had precisely the same experiences. With bonus choruses of “why would you need access to the code” and “oh, let me change that for you”. To which I was always tempted to reply “it’s fine, dude, I studied this stuff… I have it for breakfast”. But couldn’t.Keep up spreading the word! Some day the ability to design won’t preclude the ability to code / be technical. It’s like saying smart girls can’t be pretty!! *sigh*

 3. http://www./ Says:

  I went fishing one … I went fishing one nite and the moon was full. So i sat my camera on viedo and filmed the moon! I have alien stuff on it!!! Tried to put on youtube cant figure it out!:( Was this answer helpful?

 4. http://www.bornagainint.org/ Says:

  If time is money you’ve made me a wealthier woman.

Leave a Reply