Archive for Tháng Bảy 24th, 2012

Còn gì cho nhau

Thứ Ba, Tháng Bảy 24th, 2012

Hoàng Trúc – Adam 2012 phố Tàu New York

Thương vầng trăng lạc trong mưa

Gánh đời nặng nhẹ đong đưa phận người

Một mai, hoa hé nụ cười

Tàn đêm, sương đọng, đôi mươi nét sầu

Bàn tay, năm ngón tìm nhau

Máu tươm nhầm nẻo đào sâu mạch tình

Đêm nay tròn bóng, tròn hình

Mà sao nghe lạnh?… “trăng mình trăng ai”