Thơ tình: Bao giờ

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Tư 26, 2011

Bao giờ em thấy trăng rơi

mời anh sang ngỏ thăm chơi gọi là

*****

bao giờ em thấy trăng già

tay em anh nắm, chén trà mời anh

bao giờ lúa lép lên xanh

em sang quỳ lạy hầu anh suốt đời.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình
2 Comments »

« | Home | »

2 Responses to “Thơ tình: Bao giờ”

 1. Nguyên Phan Says:

  Chỉ em đáy cốc ánh trăng rơi
  Chiếu hoa em trải anh thời nằm chơi
  Miệng em ngậm chén rượu mời
  Hai ta cùng cạn một hơi trăng già
  Lúa lép mầm nẩy canh ba
  Em sang hầu hạ mới ra hạt đều

 2. Hoàng Trúc Says:

  hay qúa cuối cùng lúa đã nên xanh…

Leave a Reply