Posts Tagged ‘ho ba be’

Cấm đậu thuyền hồ Ba Bể

Thứ Hai, Tháng Mười 25th, 2010

******

Bởi miệng thế gian có ai ưa

Một ít sít nhiều nắng nói mưa.

Thênh thang gió lộng hồ Ba Bể,

Ai bảo thuyền tôi chớ neo vừa.

Đứng trưa đổ tạm dăm ba phút,

Sâu thì có đấy từ khi xưa!

Rộng hẹp còn tùy theo năm tháng

Chỗ lồi chỗ lõm bởi trời mưa.