Tân cách thơ

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Sáu 24, 2012

Ha ha!!!

Thằng mù cõng “điếc” lội qua sông

Điếc hỏi mù rằng, có thấy không?…

Bên ấy chợ thơ treo đấu giá

Tân thời, tân cách, chữ như “còng”con

Hi hi!!!

Thằng mù bão “điếc” học làm thơ

Hai bốn chữ ta ghép phát khờ

Tách bố- nó- ra như giẻ rách

Mây trôi nước đỗ cũng thành thơ

Hê hê!!!

Đường luật  thời nay người chán đọc

Không bằng- không trắc, cứ phang ngang

Con “xù” cũng biết  làm thơ đấy!

Tân cách   A- dua- bán đại tràng

Ho ho!!!

Ngày mai! Tao gặp thằng in báo

Phát họa dăm bài đánh tiếng thơm

Tên tuổi “mày tao” bay phất phới

Thơ hay “tân cách” thơ cu bờm.


Last modified on Tháng Sáu 26, 2012

Categories: Thơ điên, Thơ đời, Thơ vui
2 Comments »

« | Home | »

2 Responses to “Tân cách thơ”

 1. Mai Chiêu Sương Says:

  THƠ…THỌC

  Tớ quyết mua rìu đẽ chữ chơi.
  Không thơ thì…thọc cũng thơm đời.
  Tiền chùa in giúp chăng mà tốn?
  Của miễu làm cho miễn kiếm lời.
  Chẳng tiếng cững thành…nhà tất tật
  Chưa tài đâu sợ sĩ trời ơi
  Kiếm chút danh còm hơn trớt quớt
  Tớ quyết mua rìu đẽo chữ chơi.
  Khà khà…

 2. nguyen Van Hung Says:

  A mù, A điếc cũng vì ai?
  Bởi vì ai? A phải ăn mày
  Trút hết TÂM TIỀN mua hai chữ
  Vàng thu DÁNG NGỌC có gì sai?
  Ai biết Chợ Thơ đắng hay cay
  Lúc buồn, lúc khổ, lúc thở dài
  Tiêu hết TÂM TIỀN làm Hành Khất
  Bị chê Ngu, Dốt tại gì ai?

Leave a Reply