Thơ đời: Cát thu

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Tư 11, 2011

Từng mảnh thịt liền trong bão tố

Trở về các bụi có là sao

Bao giờ tan biến nào ai biết

Chẳng dám cười chê một vật nào

Đêm nay soi lại lòng chân nẻ

Mới thấy ngàn lần sỏi bám sâu

Tôi ngước mắt lên nhìn lá rụng

Xa xa sương xuống gọi đêm sầu.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply