Xuân phát tài

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 15, 2011

Hừng đông mở cửa thấy đào bay

Nằm mộng đêm qua én réo bày

Con đậu con bay con có bạn

Xuân về kéo số thử cơ may.

Bầu cua, tôm cá thua mờ mắt

Số đỏ, số đen sắp cạn tài

Bói quẻ năm nay làm khắm khá

Đầu thua, đuôi gở tiền về tay.

Last modified on Tháng Một 24, 2011

Categories: Thơ vui, Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply