Xuân cầu duyên

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 15, 2011

Én luyện từng đàn réo gió đông

Đào xinh hé nụ kết tơ hồng

Nghiêng nghiêng liễu rũ nơi đài phật

Lửng thửng mây trôi giữa chốn không.

Đầu xuân thiếu nữ đi xem quẻ

Cúi lạy ba keo kiếm tấm chồng

Xăm ứng năm nay duyên chửa đậu

Chờ ba xuân nữa chớ buồn lòng.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ vui, Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply