Xuân cầu duyên

Bài của Hoàng Trúc ngày 15-1-2011

Én luyện từng đàn réo gió đông

Đào xinh hé nụ kết tơ hồng

Nghiêng nghiêng liễu rũ nơi đài phật

Lửng thửng mây trôi giữa chốn không.

Đầu xuân thiếu nữ đi xem quẻ

Cúi lạy ba keo kiếm tấm chồng

Xăm ứng năm nay duyên chửa đậu

Chờ ba xuân nữa chớ buồn lòng.

Đã cập nhật ngày 29-11-2011

Chuyên mục: Thơ vui, Thơ xuân
Bình luận bài viết »

« | Trang chủ | »

Bình luận