Hạn

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 7, 2011

Đàn bò gặm mót bên đồng vắng

Mỗi đứa gày còm mắt quặn sâu

Thiếu hụt quanh năm ăn lá dại

Thầm thì ta hỏi, nó vò đầu.

Chủ tôi vô đạo thăm tài lợi

Ruộng đất dân nghèo bán dím nhau

Chúng bảo nông thôn đô thị hóa

Đâu còn thêm đất mọc hoa màu.

Last modified on Tháng Mười Hai 7, 2011

Categories: Thơ điên, Thơ đời
5 Comments »

« | Home | »

5 Responses to “Hạn”

 1. Sariiy Says:

  That’s an astute answer to a tricky quesoitn

 2. scratchie Says:

  AKAIK you’ve got the answer in one!

 3. average savings car insurance Says:

  Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

 4. up-to-date Says:

  The voice of rationality! Good to hear from you.

 5. essay writing service Says:

  I really needed to find this info, thank God!

Leave a Reply